การประชุมวิชาการ

หลักการและเหตุผล

          เทคโนโลยีการเชื่อมเป็นสาขาวิชาที่มีความสำคัญมากในวงการอุตสาหกรรม โดยเทคโนโลยีการเชื่อม และเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่อง มีความก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วและมีความแตกต่างกันไปในแต่ละอุตสาหกรรมทั้งในสาขาเทคโนโลยีการผลิต (Process Technology) วัสดุ (Materials) การออกแบบ (Design) และการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (Nondestructive Evaluation) ซึ่งมีความสำคัญมากต่อวงการอุตสาหกรรมของประเทศไทย  

          สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาและการเผยแพร่งานวิจัยและเทคโนโลยีด้านงานเชื่อม การทดสอบโดยไม่ทำลาย และการซ่อมบำรุงรักษา ทั้งในส่วนของภาคการศึกษาและภาคเอกชน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษา และ ภาคอุตสาหกรรม ด้านงานวิจัยและเทคโนโลยีงานเชื่อม การทดสอบโดยไม่ทำลาย และการซ่อมบำรุงรักษา จึงได้ร่วมมือกันจัดการประชุมวิชาการ Thailand welding and Inspection Technology 2017 (TWIT 2017) ขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการเชื่อม การซ่อมบำรุง การตรวจสอบ และการทดสอบในประเทศไทย 

2. เพื่อให้หน่วยงานสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานภาคเอกชนร่วมแชร์ความเห็นเพื่อการพัฒนางานด้านการซ่อมบำรุง และการตรวจสอบทดสอบ

3. เพื่อเป็นแนวทางและเตรียมความพร้อมในอนาคตในการจัดการประชุมในระดับนานาชาติ