การประชุมวิชาการ

กำหนดการสำคัญส่งบทความวิชาการ

กำหนดการ วัน เดือน ปี
วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อ 30 เมษายน 2560
ขยายเวลาวันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อ 30 มิถุนายน 2560
แจ้งผลการประเมินบทคัดย่อ 15 กรกฎาคม 2560
ขยายเวลาวันสุดท้ายของการส่งบทความ 15 กันยายน 2560
แจ้งผลการประเมินบทความ 30 กันยายน 2560
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ 15 ตุลาคม 2560
วันประชุมวิชาการ 11-12 พฤศจิกายน 2560

  • วันเสาร์ 11 พฤศจิกายน 2560
  • วันอาทิตย์ 12 พฤศจิกายน 2560
08.30

Registration

09.00

Opening Ceremony

09.30

Plenary Session: Prof.Dr.Zhenmao CHEN (Xi’an Jiaotong University, China)

“Quantitative Laser Infrared Thermalgraph NDT”

10.30

Break

10.45

Plenary Session: Prof.Dr.Toshiya Shibayanagi (Toyama University, Japan)

12.00

Lunch

13.00

Technical Session

14.30

Break

14.45

Technical Session

16.45

Network Activity

18.30

Banquet Dinner

08.00

Registration

08.30

Plenary Session: Prof.Dr.Manabu Tanaka (Osaka University, Japan)

9.30

Plenary Session: Assoc. Prof. Dr. Bovornchok Poopat (King Mongkut's University of Technology Thonburi)

10.30

Break

10.45

Technical Session

11.45

Award Presenting

- Closing the Conference

12.00

Lunch

Main Room

       New Port – Opening Ceremony, Plenary Session and Technical Session

Technical Session Rooms

      Cape Iion A , B – Technical Session