คู่มือการส่งบทความ

คำแนะนำในการส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการ TWIT 2017

1. สมัครเพื่อสร้างบัญชีรายชื่อในระบบ TWIT 2017  โดยกรอกรายละเอียดของผู้ส่งบทความ

2. ส่งบทคัดย่อผ่านระบบ TWIT 2017 (ดูตัวอย่างได้ที่นี่)

   ดาวนืโหลดแแบฟอร์มบทคัดย่อ

3. รอผลการพิจารณาบทคัดย่อ

4. กรณีบทความของท่านผ่านการพิจารณา ให้ดำเนินการจัดทำบทความฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่กำหนด

   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบทความฉบับสมบูรณ์

5. ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ผ่านระบบ TWIT 2017

6. รอผลการพิจารณาบทความฉบับสมบูรณ์

7. แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะของ Reviewer

8. ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไขแล้ว

9. รอผลการตอบรับ

10. เมื่อท่านได้รับการตอบรับให้ร่วมนำเสนอบทความแล้ว ให้กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนร่วมงาน
     ซึ่งประกอบด้วย ใบตอบรับเข้าร่วมงาน แบบฟอร์มรายละเอียดของผู้นำเสนอบทความ และแบบฟอร์ม
​     ความรับผิดชอบเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

      ดาวน์โหลดแบบฟอร์มความรับผิดชอบเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
      ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายละเอียดของผู้นำเสนอบทความ