• การประชุมวิชาการเทคโนโลยีการเชื่อมและการตรวจสอบ 2017
    (TWIT 2017)    วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560
    ณ โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี  • โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จันทบุรี

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีการเชื่อมและการตรวจสอบ 

             เทคโนโลยีการเชื่อมเป็นสาขาวิชาที่มีความสำคัญมากในวงการอุตสาหกรรม โดยเทคโนโลยีการเชื่อม และเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่อง มีความก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วและมีความแตกต่างกันไปในแต่ละอุตสาหกรรม ทั้งในสาขาเทคโนโลยีการผลิต (Process Technology) วัสดุ (Materials) การออกแบบ (Design) และการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (Nondestructive Evaluation) ซึ่งมีความสำคัญมากต่อวงการอุตสาหกรรมของประเทศไทย

              สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาและการเผยแพร่งานวิจัยและเทคโนโลยีด้านงานเชื่อม การทดสอบโดยไม่ทำลาย และการซ่อมบำรุงรักษา ทั้งในส่วนของภาคการศึกษาและภาคเอกชน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษา และ ภาคอุตสาหกรรม ด้านงานวิจัยและเทคโนโลยีงานเชื่อม การทดสอบโดยไม่ทำลาย และการซ่อมบำรุงรักษา จึงได้ร่วมมือกันจัดการประชุมวิชาการ Thailand welding and Inspection Technology 2017 (TWIT 2017) ขึ้น

กำหนดการสำคัญส่งบทความวิชาการ

กำหนดการ วัน เดือน ปี
วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อ 30 เมษายน 2560
ขยายเวลาวันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อ 30 มิถุนายน 2560
แจ้งผลการประเมินบทคัดย่อ 15 กรกฎาคม 2560
วันสุดท้ายของการส่งบทความ 30 สิงหาคม 2560
แจ้งผลการประเมินบทความ 30 กันยายน 2560
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ 15 ตุลาคม 2560
วันประชุมวิชาการ 11-12 พฤศจิกายน 2560

  • วันเสาร์ 11 พฤศจิกายน 2560
  • วันอาทิตย์ 12 พฤศจิกายน 2560
08.30

Registration

09.00

Opening Ceremony

09.30

Plenary Session: Prof.Dr.Zhenmao CHEN (Xi’an Jiaotong University, China)

“Quantitative Laser Infrared Thermalgraph NDT”

10.30

Break

10.45

Plenary Session: Prof.Dr.Toshiya Shibayanagi (Toyama University, Japan)

12.00

Lunch

13.00

Technical Session

14.30

Break

14.45

Technical Session

16.45

Network Activity

18.30

Banquet Dinner

08.00

Registration

08.30

Plenary Session: Prof.Dr.Manabu Tanaka (Osaka University, Japan)

9.30

Plenary Session: Assoc. Prof. Dr. Bovornchok Poopat (King Mongkut's University of Technology Thonburi)

10.30

Break

10.45

Technical Session

11.45

Award Presenting

- Closing the Conference

12.00

Lunch

 

Main Room

       New Port – Opening Ceremony, Plenary Session and Technical Session

 

Technical Session Rooms

      Cape Iion A , B – Technical Session