• การประชุมวิชาการเทคโนโลยีการเชื่อมและการตรวจสอบ 2017
    (TWIT 2017)    วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560
    ณ โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี  • โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จันทบุรี

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีการเชื่อมและการตรวจสอบ 

             เทคโนโลยีการเชื่อมเป็นสาขาวิชาที่มีความสำคัญมากในวงการอุตสาหกรรม โดยเทคโนโลยีการเชื่อม และเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่อง มีความก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วและมีความแตกต่างกันไปในแต่ละอุตสาหกรรม ทั้งในสาขาเทคโนโลยีการผลิต (Process Technology) วัสดุ (Materials) การออกแบบ (Design) และการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (Nondestructive Evaluation) ซึ่งมีความสำคัญมากต่อวงการอุตสาหกรรมของประเทศไทย

              สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาและการเผยแพร่งานวิจัยและเทคโนโลยีด้านงานเชื่อม การทดสอบโดยไม่ทำลาย และการซ่อมบำรุงรักษา ทั้งในส่วนของภาคการศึกษาและภาคเอกชน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษา และ ภาคอุตสาหกรรม ด้านงานวิจัยและเทคโนโลยีงานเชื่อม การทดสอบโดยไม่ทำลาย และการซ่อมบำรุงรักษา จึงได้ร่วมมือกันจัดการประชุมวิชาการ Thailand welding and Inspection Technology 2017 (TWIT 2017) ขึ้น

กำหนดการสำคัญส่งบทความวิชาการ

กำหนดการ วัน เดือน ปี
วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อ 30 เมษายน 2560
ขยายเวลาวันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อ 30 มิถุนายน 2560
แจ้งผลการประเมินบทคัดย่อ 15 กรกฎาคม 2560
ขยายเวลาวันสุดท้ายของการส่งบทความ 15 กันยายน 2560
แจ้งผลการประเมินบทความ 30 กันยายน 2560
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ 15 ตุลาคม 2560
วันประชุมวิชาการ 11-12 พฤศจิกายน 2560

  • วันเสาร์ 11 พฤศจิกายน 2560
  • วันอาทิตย์ 12 พฤศจิกายน 2560
08.30

ลงทะเบียน

09.00

เปิดงานประชุมวิชาการ

09.20

Plenary Session: Assoc. Prof. Dr. Bovornchok Poopat (KMUTT, Thailand)

"Welding for Transportation in Thailand"

Room: New Port A

10.00

Plenary Session: Prof. Dr. Toshiya Shibayanagi (Toyama University, Japan)

"Disc Friction Joining for Dissimilar Joining of Mild Steel and Aluminum Plates"
Room: New Port A

10.40

พักเบรค

11.00

Plenary Session: Mr. Todd Bonesteel (GleebleTM)

"Thermal and Mechanical Simulator"
Room: New Port A

11.40

2 บทความ

"การศึกษาปัจจัยของการเชื่อมมิกสำหรับการเชื่อมสเตนเลส 304 และเหล็ก SS41" โดย สวัสดิ์ ภาระราช 

"ผลกระทบของรูปแบบการวางแนวเชื่อมและอนุภาคต่อการสึกหรอแบบขัดถู" โดย กิตตินันท์ เมธาจิตติพันธ์ 

12.20

รับประทานอาหารกลางวัน

13.20

2 บทความ

"การประเมินความไวในการแตกร้าวของเหล็กกล้าเกรด S50C และSS400 ภายใต้ช่วงอุณหภูมิการแตกร้าวขณะแข็งตัว" โดย ไพศาล อินประสงค์ / สุธรรม ศิวาวุธ

"การศึกษาการเชื่อมพอกผิวเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำโดยใช้หุ่นยนต์เชื่อมอัตโนมัติ" โดย จงกล ศรีธร 

14.00

พักเบรค

14.20

Plenary Session: Prof. Dr. Manabu Tanaka (JWRI, Japan)

"Numerical Simulation of TIG arcs including Tungsten Electrode Phenomena"
Room : New Port A

15.00

Plenary Session: Dr. Kazuhiro ITO (JWRI, Japan)

"Application of friction stir processing to high-tensile-steel welds"
Room : New Port A

15.40

Plenary Session: Prof. Dr. Zhenmao CHEN (Xi'an Jiaotong U., China)

"Quantitative Laser Infrared Thermograph NDT and Applications"
Room : New Port A

16.20

2 บทความ

"เครื่องทดสอบการสึกหรอแบบกัดเซาะสำหรับการทดสอบพื้นผิววิศวกรรมและเทคโนโลยี" โดย แมน ตุ้ยแพร่

"การศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจุลภาคในการเชื่อมโลหะต่างชนิดในเหล็กกล้าโครเมียม-โมลิดินัมเกรด T22 ด้วยลวด ER90S-B9" โดย สุดารัตน์ เขตสูงเนิน

17.00

Participant Network Activities/Free Time

IWIT&TWIT Network Meeting
Room : New Port A

18.30

Banquet Dinner

Best Paper Reward

8.20

ลงทะเบียน

8.40

Plenary Session: Prof. Dr. -Ing.habil. Fritz Hartung

"Laser Hybrid Welding Metallurgical Developments"  Room : New Port A

9.20

2 บทความ

"สมบัติการเชื่อมของพลาสติก HDPE ผสมกับไทเทเนียมไดออกไซด์ในกระบวนการเชื่อมแบบไฮบริด" โดย นพกร ภู่ระย้า

"ผลกระทบจากองค์ประกอบของแก๊สปกป้องต่อสมบัติการกัดกร่อนบริเวณแนวเชื่อมของเหล็กกล้าไร้สนิม เกรด 304 ด้วยกระบวนการเชื่อมทิก" โดย ปริภาดา จิตรเอื้อตระกูล

10.00

พักเบรค

10.20

3 บทความ

"การศึกษาผลกระทบของการสั่นสะเทือนด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงต่อสมบัติทางกลและโครงสร้างทางจุลภาคของแนวเชื่อมพอกผิวแข็ง" โดย วสุพล มีทอง

"การศึกษาพฤติกรรมการถ่ายโอนน้ำโลหะในกระบวนการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ด้วยการถ่ายภาพความเร็วสูง" โดย ศุภวัฒน์ ผ่องใส

"การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบการถ่ายโอนน้ำโลหะในกระบวนการเชื่อม Gas Metal Arc Welding" โดย เพ็ญจันทร์ เตชนะรุ่งโรจน์

12.00

Best Paper Award

12.20

รับประทานอาหารกลางวัน

 

Main Room

       New Port A – Opening Ceremony and Plenary Session

 

Technical Session Rooms

      Tamarind – TWIT Technical Session