คณะกรรมการ

คณะที่ปรึกษา

ผศ.นิธิ บุรณจันทร์ ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รศ.วชิระ มีทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาจารย์อาวุธ สนใจยุทธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รศ.ดร.ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะกรรมการจัดงาน

รศ.ดร. บวรโชค ผู้พัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ดร. ศุภชัญ ราษฎร์ศิริ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดร. อิศรทัต พึ่งอ้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะกรรมการด้านเทคนิค

รศ.ดร. บวรโชค ผู้พัฒน์. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผศ.ดร. อิศรทัต พึ่งอ้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ดร. ศุภชัญ ราษฎร์ศิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ดร.ประภาศ เมืองจันทรบุรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผศ.ดร.กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รศ.ดร. ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Prof.Dr.Manabu Tanaka JWRI, Japan
Prof.Dr.Toshiya Shibayanagi Toyama University, Japan
Dr.Kazuhiro ITO Osaka University, Japan
Dr.Noritaka Yusa Tohoku University, Japan
Prof.Dr.Zhenmao CHEN Xi’an Jiaotong University, China
Prof.Dr.-Ing-Steffen Keitel Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt Halle GmbH